Preskoči na vsebino
Navigacija


Izobrazba

• 2001–2006 Naravoslovnotehniška fakulteta, smer Materiali, Univerza v Ljubljani
• 2006/07 – vpis na podiplomski študij na Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana (MPŠ), Ljubljana
• 2011 – doktorat z naslovom Sinteza in karakterizacija aluminijevih pen


Delovne izkušnje

• 2006 – zaposlitev na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije (IMT), Lepi pot 11, Ljubljana
• 2007 – pridobljeno mesto mladega raziskovalca iz gospodarstva, zaposlitev v industriji aluminija TALUM d.d. Kidričevo
• 2009 izvoljena v asistentko na  Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana
Področje raziskav
• delo na področju lahkih kovin in zlitin na osnovi aluminija
• delo na področju vrstične elektronske mikroskopije (SEM) 
• delo na področju presevne elektronske mikroskopije (TEM)


Izbrane publikacije

1. PAULIN, Irena, ŠUŠTARŠIČ, Borivoj, KEVORKIJAN, Varužan, ŠKAPIN, Srečo D., JENKO, Monika. Synthesis of aluminium foams by the powder-metallurgy process : compacting of precursors = Sinteza aluminijevih pen po postopku metalurgije prahov : stiskanje prekurzorjev. Mater. tehnol., 2011, letn. 45, št. 1, str. 13-19. 

2. PAULIN, Irena, MANDRINO, Djordje, DONIK, Črtomir, JENKO, Monika. AES and XPS characterization of titanium hydride powder = Preiskave praška titanovega hidrida s spektroskopijo Augerjevih elektronov in rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo. Mater. tehnol., 2010, letn. 44, št. 2, str. 73-76
3. PAULIN, Irena, DONIK, Črtomir, JENKO, Monika. Mechanisms of HF bonding in dry scrubber in aluminium electrolysis = Mehanizmi vezave HF v čistilnem sistemu pri elektrolizi aluminija. Mater. tehnol., 2009, vol. 43, št. 4, str. 189-193

4. DONIK, Črtomir, KOCIJAN, Aleksandra, MANDRINO, Djordje, PAULIN, Irena, JENKO, Monika, PIHLAR, Boris. Initial oxidation of duplex stainless steel. Appl. surf. sci.. [Print ed.], 2009, vol. 255, no. 15, str. 7056-7061, doi: 10.1016/j.apsusc.2009.03.041

5. KEVORKIJAN, Varužan, ŠKAPIN, Srečo D., PAULIN, Irena, ŠUŠTARŠIČ, Borivoj, JENKO, Monika, LAŽETA, Marjana. Influence of the foaming precursor's composition and density on the foaming efficiency, microstructure development and mechanical properties of aluminium foams = Vpliv sestave in gostote prekurzorjev za penjenje na učinkovitost penjenja ter razvoj mikrostrukture in mehanskih lastnosti aluminijskih pen. Mater. tehnol., 2011, letn. 45, št. 2, str. 95-103