Infrastrukturna organizacijska enota

Infrastrukturni program IMT 2015–2020


Vodja infrastrukturnega programa:
dr. Aleksandra Kocijan

Raziskovalna infrastruktura Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT) ima vrhunsko specifično raziskovalno opremo velike vrednosti in usposobljeno ter specializirano raziskovalno osebje. Infrastrukturni program IMT se izvaja v okviru treh znanstvenoraziskovalnih organizacijskih enot:


 

Zap. št.

Naziv OE

Laboratorij

OE1

Fizika in kemija materialov

Laboratorij za metalografijo

Laboratorij za površinsko analizo

Laboratorij za analizno kemijo in korozijo

Laboratorij za vakuumsko toplotno in kemotermično obdelavo materialov

OE2

Kovinski materiali in tehnologije

Laboratorij za mehanske preiskave

Laboratorij za procesno metalurgijo

Laboratorij za simulacijo materialov in procesov

OE3

Vakuumska tehnika in materiali za elektroniko

Laboratorij za metrologijo tlaka

Laboratorij za vakuumsko tehniko in optoelektroniko


 

Med prvenstvenimi prizadevanji inštituta je tudi razvoj raziskovalne infrastrukture IMT za raziskave kovinskih materialov na najvišjem možnem nivoju. Le ta naj bi s prenosom znanja in z visoko kakovostnimi storitvami podpirala slovensko jeklarstvo, orodjarstvo, kovinsko predelovalno industrijo in elektroindustrijo in vakuumsko optoelektroniko v širšem evropskem prostoru kot tudi potrebe drugih raziskovalnih institucij ter s tem doprinesla h konkurenčnosti in odličnosti slovenskih podjetij. Slovenskemu gospodarstvu IMT na ta način ponuja svoje znanje in izkušnje in priložnost za skupni razvoj novih izdelkov z višjo dodano vrednostjo in razvoj novih ali optimizacija obstoječih tehnologij kar je posebej pomembno za prenos ustvarjenega temeljnega znanja v gospodarstvo. Nova spoznanja in ugotovitve so mogoče le s podporo raziskovalne infrastrukturne dejavnosti, ki razpolaga z odličnim in specifičnim znanjem in ustrezno raziskovalno opremo. Raziskovalna infrastruktura vključuje dejavnosti, ki so povezane tako s standardnimi metodami kot z razvojem nove eksperimentalne metodike in vrhunsko raziskovalno opremo, ki omogoča pridobivanje novih spoznanj in znanj.

Raziskovalna oprema:

zaporedna številka / Naziv osnovnega sredstva
 1. TEM – Visokoločljivostni presevni elektronski mikroskop Jeol JEM-2100 (HRTEM) z EDS-analizatorjem, STEM-enoto in BF/DF-detektorjema za strukturno analizo materialov na atomski skali
 2. SEM – Vrstični elektronski mikroskop z emisijo polja JEOL JSM-6500F, energijska disperzijska spektroskopija EDS, valovno disperzijska spektroskopija WDS in  uklon odbitih elektronov EBSD (HKL Nordlys II EBSD Channel 5)
 3. AES/XPS – Microlab 310F VG-Scientific za analize površin, tankih in ultratankih plasti z FE-AES, SAM, SEM in XPS (Augerjeva elektronska spektroskopija in rentgenska fotoelektronska spektroskopija)
 4. Statično-dinamični preizkuševalni stroj INSTRON do +/–250 kN z visokotemperaturno pečjo in ekstenzometrom 
 5. Statični preizkuševalni stroj INSTRON 1255 (500  kN)
 6. ICP-OES – Optični emisijski spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-OES Agilent 720) 
 7. Svetlobni mikroskop Nikon Microphot FXA z digitalno kamero Olympus DP73 in programom za analizo slike 
 8. XRD – Rentgenski difraktometer, PANalyitical 3040 za fazne analize materialov
 9. Vakuumska indukcijska laboratorijska peč za izdelavo jekla in drugih zlitin
 10. Valjarniško ogrodje za vroče in hladno preoblikovanje kovin in zlitin z možnostjo meritve sil valjanja
 11. Vodni atomizer in melt-spinner za izdelavo hitro strjenih amorfnih oz. nanokristaliničnih prahov in trakov
 12. Vakuumska peč za toplotno obdelavo IPSEN VTTC-324R z homogenim ohlajanjem pod visokim pritiskom dušika
 13. Zvonasta peč za ionsko nitriranje v pulzirajoči plazmi METAPLAS IONON HZIW 600/1000 z možnostjo nitrokarboriranja, oksinitriranja, sulfonitriranja jekla in nitriranja titana in titanovih zlitin
 14. Programska orodja: THERMO–CALC, DICTRA,TC-PRISMA, JMatPro Al in JMATPro Fe
 15. XRF – Prenosni rentgenski fluorescenčni spektrometer XRF (Thermo Scientific Niton XL3t GOLDD+)
 16. Potenciostat/Galvanostat BioLogic SP 300 z elektrokemijsko impedančno spektroskopijo
 17. Naprava za določanje odpornosti proti lezenju
 18. Tribološko preizkuševališče za izmenično drsenje
 19. Deformacijski dilatometer Bähr DL 805A/D 
 20. Naprava za določanje lomne in udarne žilavosti
 21. Jeol Ion Slicer za pripravo vzorcev za TEM-analize
 22. JEOL Cross Section Polisher za pripravo vzorcev za SEM- in AES-analize
 23. Naprava za precizno jedkanje in naprševanje GATAN PECS 682 
 24. Analizator ogljika in žvepla ELTRA CS800
 25. Ultravisokovakuumski sistem za karakterizacijo getrskih materialov
 26. Vakuumski sistem za kalibracije in meroslovne raziskave v območju UVV in EVV
 27. Vakuumski sistem za termično desorpcijsko spektroskopijo getrskih materialov
 28. Konfokalni svetlobni mikroskop Alicona InfiniteFocus
 29. Odprta indukcijska talilna peč z generatorjem
 30. Peč EUP-K 650/1300
 31. Merilniki trdote: TUKON 2100B (Vickers) in Rockwell B2000
 32. Vrstični elektronski mikroskop ZEISS Crossbeam 550 FIB-SEM Gemini II
 33. Aconity MINI 3D tiskalnik za kovinske materiale (laboratorijsko usmerjena AM SLM naprava) z možnostjo ogrevanja podlage do 800 °C
 34. Zwick Roell Kappa DS 50 kN, naprava za lezenje z možnostjo utrujanja pri temperaturi do 1200 °C
 35. Analizator kisika, dušika in vodika, ELEMENTRAC ONH

Osebje:

OE 1: Aleksandra Kocijan, Črtomir Donik, Djordje Mandrino, Darja Jenko, Miroslav Pečar, Nataša Lipovšek, Jelka Kovač
OE 2: Borut  Žužek, Boštjan Arh
OE 3: Janez Osredkar

Raziskovalna oprema (84 KB)Prijava na RSS    

Novice, dogodki