Preskoči na vsebino
Navigacija

Splošne informacije

Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa dela inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.

Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu. 

Inštitut bo zagotavljal vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti. Inštitut v okviru svoje dejavnosti daje poseben poudarek znanstvenim osnovam za varstvo okolja in spremljanje procesov v njem ter razvoju novih in čistih tehnologij.

Za izvajanje javne službe se na inštitutu oblikujejo programske skupine.

Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način določen z letnim programom dela inštituta, ki je usklajen s Programom dela inštituta.

Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:

• 72.19 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
• 71.20 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
• 62.0   Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti,
• 63      Druge informacijske dejavnosti,
• 85.42 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje,
• 85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
• 91.01 Dejavnost knjižnic in arhivov,
• 58.14 Izdajanje revij in druge periodike

 

Letno poročilo 2016