Preskoči na vsebino
Navigacija

Organiziranost

Upravni odbor

Upravni odbor šteje pet članov, od katerih:
 dva člana imenuje v imenu ustanovitelja Vlada Republike Slovenije, in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in enega na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
- dva člana imenuje Znanstveni svet iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti,
- enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed sebe.
Mandat članov Upravnega odbora Inštituta je štiri leta.

 

Znanstveni svet

Znanstveni svet obravnava in odloča o vprašanjih s področja strokovnega dela Inštituta. Oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov, opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive in predlaga dolgoročne usmeritve raziskovalnega in razvojnega dela inštituta.

 

Direktor

Delo in poslovanje Inštituta vodi direktor, ki je hkrati tudi strokovni vodja inštituta. Direktorja inštituta imenuje in razrešuje Upravni odbor inštituta s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Mandat direktorja je pet let.
Od 20. maja 2011 vodi inštitut izr. prof dr. Matjaž Godec.