Plaketa Cirila Rekarja za življenjsko delo prof. dr. Vojteha Leskovška

Izredni profesor dr. Vojteh Leskovšek je leta 1974 diplomiral na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, oddelek za montanistiko, odsek za metalurgijo na Univerzi v Ljubljani. 

Po diplomi je vrsto let delal v IMV Novo mesto, kjer je leta 1980 postal pomočnik direktorja IMV-2, mehanska obdelava delov podvozja, krmilnega mehanizma in homokinetičnih zglobov za vozila R-4, R-5 in R-19. V sklopu projekta je bil zadolžen za projektiranje oddelka za toplotno in kemotermično obdelavo, organizacijo kontrole kakovosti in postavitev pripadajočih laboratorijev ter za izvedbo AUDIT-a.

Leta 1986 se je zaposlil na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije v Ljubljani, kjer je ustanovil Center za vakuumsko toplotno in kemotermično obdelavo. Osnovni namen ustanovitve centra je bil, da v slovenski prostor uvede najsodobnejše načine toplotne in kemotermične obdelave orodnih in hitroreznih jekel. V dvaindvajsetih letih delovanja centra je v slovensko orodjarstvo uspešno uvedelvakuumsko toplotno obdelavo orodij in uporabo peči za nitriranje v DC in pulzirajoči plazmi.

Leta 1999 je doktoriral na Univerzi v Zagrebu, Fakulteta za strojništvo in ladjedelništvo z doktorsko disertacijo z naslovom "Optimiranje postopka toplotne obdelave hitroreznih jekel v vakuumu". V letu 2003 je bil habilitiran za docenta na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani na Katedri Tribologija in tehnična diagnostika ter leta 2009 izredni profesor na Katedri za materiale Fakultete za inženirstvo Univerze na Rijeki. Od leta 2008 je tudi nosilec predmeta Toplotna obdelava in inženiring površin kovinskih materialov (NANO3) na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.

Na področju raziskovalne dejavnosti se ukvarja s problematiko vakuumske toplotne obdelave orodnih in hitroreznih jekel, visokotemperaturnim vakuumskim spajkanjem, nitriranjem kovinskih materialov v  pulzirajoči plazmi v kombinaciji s tehnologijo programiranega podhlajevanja v tekočem dušiku, modificiranjem površine kovinskih materialov, modeliranjem toplotne in kemotermične obdelave ter s statistično obdelavo stabilnosti tovrstnih industrijskih procesov ter z uvajanjem najnovejše tehnologije nanašanja trdih prevlek po postopku PACVD. Posebno pozornost posvečam tudi razvoju indukcijsko segrevanega sistema za toplotno in kemotermično obdelavo v zvrtinčeni plasti.  

Pri karakterizaciji lastnosti orodnih in hitroreznih jekel po vakuumski toplotni obdelavi je poleg običajnih meritev trdote uvedel koncept linearne elastomehanike loma (LEFM; angl.: Linear Elastic Fracture Mechanics) in lomno žilavost KIc kot dodatni kriterij. Razvil je modificirano metodo merjenja lomne žilavosti s cilindričnimi nateznimi preizkušanci z zarezo po obodu in utrujenostno razpoko v korenu zareze. Razvita metodologija merjenja lomne žilavosti je še posebej uporabna za merjenje lomne žilavosti krhkih materialov, kamor sodijo orodna in hitrorezna jekla. Z regresijsko analizo jeizpeljal  polempirično enačbo za računanje lomne žilavosti hitroreznega jekla na osnovi trdote in ovrednotene mikrostrukture, ki omogoča razumevanje medsebojne odvisnosti med mikrostrukturo, trdoto in lomno žilavostjo. Za jekla za delo v vročem je izpeljal enačbo za računanje lomne žilavosti na osnovi izmerjene trdote in absorbirane energije CVN-preizkušancev. Poglobljeno poznavanje medsebojnih odvisnosti omogoča optimiranje mikrostrukture, s ciljem doseči optimalno razmerje med trdoto in žilavostjo za dano kombinacijo del/orodje. Praktičen rezultat se kaže v večji vzdržljivostiorodij in izboljšani kakovosti izdelkov. 

Je avtor in soavtor številnih znanstvenih člankov, ki so bili objavljeni v ugledni mednarodni znanstveniperiodiki z IF. Je soavtor treh patentov podeljenih na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Podeljeni patenti kažejo na uspešno sodelovanje z industrijo in prenašanje raziskovalnih rezultatov v prakso.       

Je ustanovitelj in predsednik Slovenskega društva za toplotno obdelavo (SDTO), član upravnega odbora International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering (IFHTSE), član Slovenskega društva za materiale (SDM), član Vakuumskega društva Slovenije, član Slovenskega društva za tribologijo (SDT), član SATENE ter član izvršnega odbora Inženirske akademije Slovenije.

Prof. dr. Vojteh Leskovšek je za svoje delo prejel več nagrad, med njimi leta 2008 »International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering award for significant contribution to the study and development of heat treatment and surface engineering« in  »Top Cited Article 2005–2010, Vacuum, 80 (2006) 6«. Leta 2012 je prejel naziv “IFHTSE Fellow for outstanding, globally recognised and significant contribution to the development of heat treatment and surface engineering”.

Prof. dr. Vojteh Leskovšek je raziskovalec z neverjetno energijo in idejami, je natančen in sistematičenin izjemno cenjen v industriji, zato mu Inštitut za kovinske materiale in tehnologije podeljuje plaketo Cirila Rekarja za življenjsko delo na področju metalurgije.Arhiv