Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11 in 72/11), v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07 in 9/11) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav št. 6319-1/2011-4 z dne 25. 7. 2011, objavlja

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011


 Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
 
 Predmet javnega razpisa
 Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
  •  večjih in manjših temeljnih raziskovalnih projektov ter večjih in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov, 
  • podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov ter podoktorskih projektov za gospodarstvo.

 Znanstvena področja razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov in okvirna letna sredstva:

 Letna sredstva razpisa znašajo predvidoma 11.000.000,00 EUR. Razpis bo realiziran do višine sredstev, razpoložljivih v Proračunu RS. Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2013 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2011, ob upoštevanju dodatne prerazporeditve 200.000 EUR na področje medicinskih ved. VEČ...


Arhiv